Get Adobe Flash player

Misja i wizja przedszkola

 

MISJA

 

  W Miejskim Przedszkolu Nr 4 zapewnia się dzieciom równe szanse rozwoju zdolności, poznawanie siebie i świata. Dzieci nabywają umiejętności poprzez działanie, odnajdują swoje miejsce w grupie rówieśniczej oraz budują system swojej wartości. Zaspakajane są potrzeby edukacyjne oraz umożliwia się rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw rozwoju placówki leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009r. Nr 168 poz. 1324).

W Przedszkolu:

- promujemy humanistyczny system wartości: poszanowanie odrębności, akceptację i pomoc niepełnosprawnym,

- zapewniamy dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia,

- podmiotowo traktujemy dziecko,

- pomagamy każdemu dziecku w kształtowaniu jego osobowości,

- kreujemy mądrego i dobrego obywatela świata i Europ, wyrastającego z polskiej i lokalnej tradycji,

- propagujemy partnerstwo i współpracę między dziećmi, rodzicami, nauczycielami, pracownikami i społecznością lokalną z zachowaniem przyjętych norm,

- pomagamy zdobywać wiadomości i umiejętności, które pozwolą każdemu dziecku znaleźć    swoje miejsce,

- twierdzimy, że wychowanie i kształcenie jest procesem ciągłym i trwa całe życie,

- przyjmujemy zasadę, że nauczyciel w zakresie wychowania pełni funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do rodziców,

- inspirujemy dzieci i nauczycieli do działań twórczych oraz własnego rozwoju.

 

 

WIZJA

 

Nasze Przedszkole to placówka, która wychowuje, którą tworzą nauczyciele, dzieci i rodzice. Zapewnia swoim dzieciom optymalne warunki rozwoju. Jest przedszkolem bezpiecznym i przyjaznym dla dziecka, w której dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, bawią się, pracują i odnoszą sukcesy. Swoje zadania realizuje we współdziałaniu z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym. Znakomicie wykształcona kadra pedagogiczna, pełna energii i inicjatywy, oddana placówce sprawia, że z roku na rok przedszkole wzbogaca i uatrakcyjnia swoją pracę.

 

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ

 

- dzieci przygotowane są do podjęcia nauki w szkole i rozwija się u nich kompetencje poznawcze,

- zdobywają wiedzę poprzez aktywne poszukiwania i odkrywania otaczającej ich rzeczywistości,

- dzieci zachęcane są do twórczego rozwiązywania problemów,

- respektujemy zasady zrównoważonego rozwoju w dziedzinach: przyrodniczych, społecznych i kulturowych.

- zachęca się dzieci do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu w trosce o własne zdrowie,

- obserwują i badają przyrodę, uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspakajania własnych potrzeb,

- wprowadzono podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez      ustalenie praw i obowiązków oraz ich respektowania,

- dzieci uczą się odróżniać dobro od zła

- kształtujemy tożsamość narodową i kulturową opartą na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu,

- podejmowane są działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości,

- proces wychowawczy oparty jest na najważniejszych wartościach: piękno, prawdę , miłość, przyjaźń, szacunek, tolerancja, odpowiedzialność,

- dzieci uczą się odróżniać dobro od zła.

 

PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU

 

- monitorowany jest indywidualny rozwój każdego dziecka poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia optymalnych warunków rozwojowych,

-diagnozowana jest gotowość szkolna dzieci i w zależności od wyników badania prowadzone są zajęcia korygujące i wspomagające rozwój dziecka,

- przedszkole realizuję podstawę programową wychowania przedszkolnego,

- umożliwiamy dzieciom rozwój zainteresowań przyrodniczych, technicznych i naukowych oraz rozwijamy indywidualne talenty,

- nauczyciele wykorzystują różnorodna metody pracy z dziećmi między innymi: metody oparte na integracji sensorycznej, metody aktywizujące, projektu oraz twórczego myślenia

 

PRZEDSZKOLE W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

- wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych,

- aktywnie współpracujemy z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji przedszkola,

- dbamy o częste kontakty  przedszkole – dom,

- podejmujemy inicjatywy na rzecz środowiska społecznego, a w miarę możliwości odpowiadamy na jego potrzeby poprzez współpracę z różnymi instytucjami i ośrodkami,

- uroczystości i wydarzenia przedszkolne pozostają w ścisłym związku z tradycjami środowiskowymi, lokalnymi , a także narodowymi,

- w środowisku lokalnym promujemy swoje działania.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

- ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem,

- posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,

- zna i respektuje normy społeczne,

- aktywnie podejmuje działania,

- jest otwarty na potrzeby innych ludzi,

- potrafi współdziałać w zespole,

- zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,

- posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

- jest samodzielny,

 

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

 

- kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego,

- nauczyciele posiadają także dodatkowe kwalifikacje specjalistyczne: logopeda, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej,

- w przedszkolu działają zespoły zadaniowe: edukacji, promocji ewaluacji w celu kreatywnego wykonywania zadań oraz doskonalenia pracy przedszkola,

- organizacja przedszkola oparta jest na statucie, regulaminach i procedurach,

- przedszkole wyposażone jest w środki dydaktyczne, które pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola,

- kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy,

- ogród przedszkolny sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych,


Copyright © 2013. All Rights Reserved.