Get Adobe Flash player

Program wychowawczy

Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Jarosławiu

 

Cele nadrzędne:

 1. Tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
 2. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych.
 3. Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła.
 4. Kształcenie podstawowych norm moralnych: tolerancji, życzliwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności.
 5. Uświadomienie zagrożeń otaczającego świata.
 6. Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.

 

Kryteria sukcesu: - Dziecko

 1. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami.
 2. Szanuje cudze zdanie.
 3. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.
 4. Używa zwrotów grzecznościowych, potrafi kulturalnie zwracać się do innych.
 5. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.
 6. Potrafi zauważyć sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych.
 7. Zna swoje prawa i obowiązki.
 8. Potrafi nazwać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
 9. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.
 10. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości o doprowadzeniu    do końca rozpoczętej pracy.
 11. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, umie doceniać sukcesy innych.
 12. Umie z godnością przyjmować porażki.
 13. Ma poczucie własnej wartości, możliwości i umiejętności.

 

Zadania główne:

 1. Bądź koleżeński.
 2. Kontroluj swoje zachowanie.
 3. Bądź kulturalny.
 4. Dbaj o bezpieczeństwo.

 

Normy postępowania:

- zgodnie baw się z kolegami,

- szanuj cudzą własność,

- dziel się z innymi tym, co masz,

- nie wyrządzaj krzywdy innym,

- nie wyśmiewaj się, nie przedrzeźniaj,

- pomagaj innym,

- unikaj krzyku,

- przestrzegaj zawartych umów i reguł,

- wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany,

- korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach,

- nie kłam,

- odróżniaj dobro od zła,

- mów o swoich uczuciach,

- używaj form grzecznościowych – proszę, dziękuję, przepraszam,

- pamiętaj o kulturalnym zachowaniu się w trakcie powitań i pożegnań,

- bądź miły dla innych,

- dbaj o porządek,

- słuchaj kiedy inni mówią, mów, kiedy inni słuchają,

- nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw,

- nie próbuj nieznanych ci produktów i potraw nieznanego pochodzenia,

- informuj dorosłych o swoich dolegliwościach – złym samopoczuciu, skaleczeniach,

- pamiętaj swój adres zamieszkania,

- unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań,

- zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi,

- nie zbliżaj się do zwierząt, których nie znasz,

- przestrzegaj zasad ruchu drogowego.

 

Zadania szczegółowe:

- zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzegania,

- interesowanie się wytworami swoich kolegów,

- rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja,

- uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania konfliktów,

- używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy nauczycielki,

- słuchanie kolegów pełniących dyżur,

- przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, przezywania, dokuczania,

- sprawianie radości innym – składanie życzeń urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków,

- opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują,

- ustalenie reguł i norm życia w grupie - przestrzeganie ich,

- zgodne zachowanie się podczas zabaw,

- wspólne korzystanie ze sprzętu i zabawek – mądre rozwiązywanie konfliktów,

- porozumiewanie się umiarkowanym głosem,

- ponoszenie konsekwencji łamania zawartych umów,

- reagowanie na umówione sygnały,

- poznawanie wzorców właściwego zachowania,

- uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki,

- udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury, rozróżniania prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich,

- podejmowanie prób oceny postępowania bohaterów bajek i opowiadań,

- układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania,

- rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych,

- systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przestrzeganie argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami innych,

- uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych

- samodzielne podejmowanie zadań i obowiązków w domu i przedszkolu,

- uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych – spokojne i ciche zachowanie się gdy inni odpoczywają,

- opiekowanie się słabszymi,

- uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach,

- dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się,

- utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,

- poszanowanie własności wytworów pracy kolegów,

- uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowanie innym za te słowa,

- rozmowa z dziećmi na temat prostych przepisów savoir-vivre`u, stosowanie ich w sytuacjach codziennych,

- opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia,

- cykliczne spotkania z policjantem na tematy – zasady ruchu drogowego, nie rozmawiaj z nieznajomym, unikaj kontaktu z nieznanymi zwierzętami,

- ustalenie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu,

- omówienie postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia,

- zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu,

- poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu,

- zapoznanie i omówienie zachowań niektórych zwierząt,

- rozumienie przestrzegania zasad kodeksu ruchu drogowego dla pieszych,

- dostarczanie wzorców właściwego zachowania się na ulicy – wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, konkursy o ruchu drogowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.