Get Adobe Flash player

Program profilaktyczny

 

Program profilaktyczny

Opracowany przez Radę Pedagogiczną

Miejskiego Przedszkola Nr 4

w ramach WDN

i przyjęty do realizacji

 

Program profilaktyczny Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Jarosławiu

 

Główne cele:

  1. Promocja zdrowego stylu życia.
  2. Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli – rodziców – wychowanków.
  3. Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki .

 

Cele i zadania:

- uświadamianie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie,

- zachęcanie do mówienia umiarkowanym głosem,

- wdrażanie dzieci od hartowania i częstego korzystania ze świeżego powietrza,

- wdrażanie dzieci do ubierania się odpowiednio do temperatury,

- uświadamianie dzieciom konieczności niezbędnych wizyt u lekarza, stomatologa,

- kształcenie nawyków korzystania z zabiegów higienicznych,

- zachęcanie dzieci do zjadania przygotowanych posiłków,

- wdrażanie dzieci do poszanowania cudzej pracy,

- zapobieganie przemocy i eliminowanie agresji słownej i fizycznej wśród dzieci,

- zapobieganie przemocy i agresji wobec dzieci w rodzinie,

- zapobieganie niszczenia sprzętów i zabawek w przedszkolu,

- kształcenie nawyku mówienia umiarkowanym głosem,

- kształtowanie podstawowych wartości społecznych: szacunek do drugiego człowieka, szacunek do życia i zdrowia, rodzina, ojczyzna, przyjaźń, koleżeństwo,

- kształtowanie odpowiedniej postawy społecznej,

- wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w relacji z innymi ludźmi – dorosłymi, rówieśnikami,

- pomoc dzieciom sprawiającym kłopoty wychowawcze,

- zapobieganie i zaspakajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci mających trudności w nauce i inne deficyty rozwojowe,

- stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju dzieciom uzdolnionym,

- praca z dzieckiem zdolnym.

 

Formy realizacji

- dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się w domu i w przedszkolu,

- czynne uczestnictwo dzieci w zabawach ruchowych, wycieczkach, spacerach, zabawach na świeżym powietrzu, ćwiczeniach gimnastycznych,

- uczenie się ubierania odpowiednio do pogody,

- systematyczne wdrażanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych – mycia rąk przed posiłkami, po wyjściu z ubikacji, po powrocie ze spaceru,

- udział dzieci w konkursach zdrowotnych i ruchowych organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem,

- rozumienie potrzeby wizyt  kontrolnych u lekarza i stomatologa,

- spotkanie z lekarzem – wycieczka do gabinetu stomatologicznego,

- uświadomienie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin,

- reagowanie na wszelkie przejawy przemocy w rodzinie,

- zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci w czasie zabaw dowolnych i podczas pobytu na placu zabaw,

- rozmowy z dziećmi przejawiającymi agresywne formy zachowania,

- rozmowy z rodzicami,

- zasięganie opinii specjalistów,

- prowadzenie zajęć w formie pogadanki, inscenizacji,

- uświadomienie dziecku jego praw do nietykalności osobistej i naruszania godności,

- przestrzeganie przez personel i rodziców „Konwencji o prawach dziecka”,

- dawanie przykładu przez nauczycieli i pozostały personel,

- zajęcia wyrównawcze,

- terapia logopedyczna,

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

- spotkania ze specjalistami psychologiem, pedagogiem, logopedą,

- rozmowy z rodzicami,

- prowadzenie zajęć indywidualnych,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.