Get Adobe Flash player

Program BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE

 

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu " Bezpieczne Przedszkole". Naszym celem jest dbanie o bezpieczeństwo dzieci, kształtowanie świadomości zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających na co dzień wokół dziecka, pobudzenie czujności oraz rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się dzieci w momentach niebezpiecznych dla zdrowia lub życia. Staramy się o otrzymanie Certyfikatu "Bezpiecznego Przedszkola", gdyż zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych jest naszym priorytetem.
Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków a osiągnięcie znaczących efektów, kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych.
Treść i struktura programu


Program zawiera treści z nowej podstawy programowej a główny nacisk kładzie na zdrowie i bezpieczeństwo.
Poniżej przedstawiamy obszary z podstawy programowej, na które położony jest główny nacisk:


Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych:

obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują ; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej ( stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swojego zachowania;
umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.


Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.
umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;
właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
samodzielnie korzysta z toalety;
samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o rzeczy osobiste i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;
utrzymuje porządek w swoim otoczeniu


Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole:
dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastyczne .


Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
wie jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można poprosić o pomoc, umie o nią poprosić;
orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystania ze środków transportu;
zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu;
ma rozeznanie, gdzie można się samodzielnie bawić, a gdzie nie;


Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;
podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę
wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radio i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr, stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości

Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;

zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. strażak, policjant;


Copyright © 2013. All Rights Reserved.